โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร

  • พิมพ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสถาบันภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางกรอบและสรุปแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและจัดทำคู่มือการสร้างบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน  ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำคู่มือและด้านการสอนภาษาอังกฤษรวมทั้งกลุ่มผู้แทนครูแกนนำจากโครงการ Boot Camp