new Banner Thai

ประกาศรายชื่อครูเข้าอบรม ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                 ตามที่ สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ จัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา จำนวน ๒ หลักสูตร ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น
                บัดนี้ สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาคัดเลือกครูและขอประกาศรายชื่อครู     ผู้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ขอให้ครูที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติตามรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
๑. เข้าพัก ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ สนามหลวง ได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามหนังสือราชการ ที่ ศธ ๐๕๒๑๗/ ว ๑๔๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามเข้าพักด้วย)
๒. ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.

Attachments:
Download this file (5710210101.pdf)5710210101.pdf[รายชื่อครูกลุ่ม 1]870 Kb2324 Downloads
Download this file (5710210102.pdf)5710210102.pdf[รายชื่อครูกลุ่ม 2]814 Kb2185 Downloads