new Banner Thai

ประกาศรายชื่อครูผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE)

ประกาศรายชื่อครูผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
โครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่ สถาบันภาษาอังกฤษ ได้จัดการทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษของครูผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งกลุ่มการพัฒนา และคัดเลือกครูวิทยากรแกนนำ เข้ารับการพัฒนา ณ ต่างประเทศ (ประเทศสิงคโปร์) นั้น

สถาบันภาษาอังกฤษขอประกาศรายชื่อครูวิทยาศาสตร์ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก และขอให้ครูผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษรอบ ๒ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรอยัล เบญจา สุขุมวิท ๕ กรุงเทพมหานคร (กำหนดการดังแนบ) ทั้งนี้ ขอให้นำ (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ (๒) สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) ที่มีอายุ การใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า ๘ เดือน (ถ้ามี) มาในการรายงานตัวเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

Attachments:
Download this file (5707110101.pdf)5707110101.pdf[รายชื่อ]2919 Kb2679 Downloads
Download this file (5707110102.pdf)5707110102.pdf[กำหนดการ]165 Kb1418 Downloads