new Banner Thai

รายชื่อครูวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และขอให้ครูผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร

Attachments:
Download this file (5707020101.xls)5707020101.xls[รายชื่อครูวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือก]47 Kb1768 Downloads