new Banner Thai

การประชุมยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในโครงการ English Program: EP

     ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP) และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ในวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี รายละเอียดดังไฟล์แนบ เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนในโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องจากสังกัดสำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
     ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญ 1.ศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Project Manager) จำนวน 1 คน 2.ผู้บริหารโรงเรียนโครงการ English Program จำนวน 1 คน 3.หัวหน้าโครงการ English Program จำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะรับผิดชอบค่าอาหาร และค่าที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เบิกจากงบบริหารจัดการซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอนจัดสรรไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแล้ว