new Banner Thai

การเทียบคะแนน CU-TEP กับ CEFR

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดพิมพ์แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (2557) โดยใช้ CU-TEP ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นตัวอย่างแบบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษและแสดงตารางเทียบเคียงผลการสอบกับระดับความสามารถตามกรอบมาตรฐานอ้างอิงสากลของยุโรป ซึ่งตารางเทียบเคียงมีความแตกต่างกับผลการวิจัยเรื่องการเทียบคะแนนข้อสอบ CU-TEP กับกรอบมาตรฐานอ้างอิงสากลของยุโรป (Common European Framework of Reference for Languages CEFR) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อสอบในแบบทดสอบ CU-TEP ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น
     ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบในกรณีการเทียบคะแนนสอบ CU-TEP กับกรอบมาตรฐานอ้างอิงของยุโรป (Common European Framework of Reference for Languages CEFR) ให้อ้างอิงตารางเทียบผลการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดดังแนบ