ผลการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่แจ้งความจำนงขอเข้าร่วมโครงการ EP ปีการศึกษา 2560

  • พิมพ์

     ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันภาษาอังกฤษร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเมินความพร้อมของโรงเรียนที่แสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 นั้น
     บัดนี้การประเมินดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ประเภท English Program ปีการศึกษา 2560 ตามเอกสารไฟล์แนบ