new Banner Thai

ผลการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่แจ้งความจำนงขอเข้าร่วมโครงการ MEP ปีการศึกษา 2560

     ตามที่ สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ได้ดำเนินการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่แจ้งความจำนงขอเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ประเภท Mini English Program ปีการศึกษา 2560 นั้น
     บัดนี้ การประเมินความพร้อมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ประเภท Mini English Program ปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 โรง จำแนกเป็นระดับปฐมวัยและประถมศึกษา จำนวน 8 โรง และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 12 โรง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
     อนึ่ง ผลการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่แจ้งความจำนงขอเข้าร่วมในโครงการ English Program รอการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป