new Banner Thai

กำหนดการประเมินความพร้อมโรงเรียนขอเปิดห้องเรียน EP/MEP ปี60

     สถาบันภาษาอังกฤษ กำหนดการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่แจ้งความจำนงขอเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ(English Program/Mini English Program)ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 34 โรงเรียน รายชื่อและกำหนดการ ดังไฟล์แนบ