new Banner Thai

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน (ฉบับล่าสุด)

    ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ ชื่อห้อง หมวด แผนกต่างๆ ในโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสร้างสภาพแวลดล้อม จูงใจให้ผู้เรียนสนใจและเกิดความตระหนักเห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษ ตามนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้หนังสือราชการกำลังเตรียมการจัดส่งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
     อนึ่ง คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเฉพาะชื่อที่สำคัญและใช้ทั่วไปเท่านั้นและชื่อเฉพาะหรือโครงการพิเศษต่างๆ ให้ใช้ชื่อตามหน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดไว้แล้ว
     หมายเหตุ  คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียนให้ใช้ตามที่สถาบันภาษาอังกฤษจัดทำฉบับนี้