มหกรรมวิชาการ EP Open House 2012

  • พิมพ์

551014-0101

มหกรรมวิชาการ "EP Open House 2012" ของโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP) / Mini English Program (MEP) มีกำหนดจัดงานทั้ง 4 ภูมิภาค 

 มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค รวม ทั้งให้โรงเรียน EP เสนอผลการพัฒนาการเรียนการสอนตามโครงการดังกล่าว โดยโรงเรียน EP/MEP ในแต่ละภูมิภาคจะร่วมกันดำเนินการตามกำหนดการ

  • วันที่ 26 - 27 ก.ค. 2555 โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
  • วันที่ 30 - 31 ก.ค. 2555 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต
  • วันที่ 20 - 21 ส.ค. 2555 โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
  • วันที่ 25 - 26 ส.ค. 2555 MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน กทม.

551014-0102 551014-0103
551014-0104 551014-0105
551014-0106