โครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ภาษาอังกฤษ

  • พิมพ์

560131-0101

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ศึกษานิเทศก์ผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้านความเป็นผู้นำและการนิเทศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยความร่วมมือของศูนย์ภาษาซีมีโอ มูลนิธิเทมาเส็ก ประเทศสิงคโปร์และสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.

 

โครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ แบ่งออกเป็น 5 ระยะ คือ การพัฒนาความเป็นผู้นำด้านหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำและการนิเทศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประมวลความรู้และการเตรียมขยายผลการฝึกอบรม การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานและการขยายผลการฝึกอบรม การประชุมเชิงวิชาการภายหลังการพัฒนาตามโครงการ

560131-0102 560131-0103
560131-0104 560131-0105
560131-0106 560131-0107