การประชุมปรับปรุงคู่มือครู ม.ต้น (DLTV)

  • พิมพ์

dltv1     กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาร่วมประชุมปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับม.ต้น ภาคเรียนที่ 2 เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบางกอก มิด ทาวน์ กรุงเทพฯ

    มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้ดำเนินการพัฒนาคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำไปทดลองใช้แล้ว การประชุมในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนให้มีความถูกต้อง เหมาะสมต่อการสอนออกอากาศและโรงเรียนปลายทาง โดยมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 คน

dltv2 dltv3