การประชุมปรับแผนการสอนโรงเรียนวังไกลกังวล

  • พิมพ์

cover     สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแก้แผนการสอนโรงเรียนวังไกลกังวล ระหว่างวันที่ 10-19 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร

    วัตถุประสงค์หลักในการประชุมครั้งนี้ เพื่อปรับแก้แผนการสอนโรงเรียนวังไกลกังวลในระดับชั้นประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะและตรวจแผนการสอนมาก่อนหน้านี้แล้ว โดยแผนการสอนชุดนี้ปรับมาจากชุดการจัดการเรียนรู้ในโครงการจัดทำสื่อ 60 พรรษา ที่จัดทำขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

content1 content2
content3 content4
content5 content6