การประชุมตรวจแผนการสอนโรงเรียนวังไกลกังวล

  • พิมพ์

cover     สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจแผนการสอนโรงเรียนวังไกลกังวล ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเดอะ ล็อฟท์ รีสอร์ท วงศ์สว่าง กรุงเทพมหานคร

     ตามที่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการด้านวิชาการดำเนินการนำชุดการจัดการเรียนรู้ในโครงการจัดทำสื่อ 60 พรรษา ที่จัดทำขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาปรับใช้สำหรับโรงเรียนวังไกลกังวล ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จึงได้ดำเนินการตรวจแผนแผนการสอนจากคละชั้นที่มีการปรับแก้ให้เป็นระดับชั้น ป.1-3 จำนวน 120 ชัวโมงต่อปี และ ระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 80 ชั่วโมงต่อปี 

content1 content2
content3 content4
content5 content6