ม.แม่ฟ้าหลวง นิเทศนศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  • พิมพ์

supervision     อาจารย์เชาว์ประภา ลักขณาศรีวงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประสานและจัดส่งนายจตุรพร คงบาง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตรการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ณ สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 และดำเนินการนิเทศประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานรายวิชา ณ สถานที่ปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยมีนายถิรเดช นุสิทธิภาพ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ในฐานะอาจารย์พี่เลี้ยง เข้าร่วมในการนิเทศครั้งนี้ด้วย

3 2
4 5