การพัฒนาศึกษานิเทศก์ภาษาอังกฤษขั้นสูง

  • พิมพ์

551014-0201

สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการขั้นสูง เพื่อพัฒนาการสื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนให้กับศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

 

ซึ่งจัดหลักสูตรโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งเป็น 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-25 สิงหาคม 2555 และ
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม-1 กันยายน 2555 
ณ PMY Beach Resort จ.ระยอง โดยมีศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Project Manager) เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 180 คน

551014-0102 551014-0103
551014-0104 551014-0105
551014-0106