ประชุมวิเคราะห์หลักสูตร Boot Camp Phase 1

  • พิมพ์

analysis1     สถาบันภาษาอังกฤษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตรการอบรมเพื่อผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนและเครื่องมือวัดผล ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เดอะลอฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร

     ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการกลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการประชุมในครั้งนี้
     1) เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมจากศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) ถอดบทเรียนจากหลักสูตรที่ผ่านการอบรม
     2) เพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาและจัดระบบสื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือวัดผล
     3) เพื่อรวบรวมสื่อและจัดทำระบบคลังสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สามารถนำสื่อจากคลังไปพัฒนาปรับใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน
     การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถนำเสนอในประเด็นต่างๆ ดังนี้
     1) ดร.พรพิมล ประสงค์พร ที่ปรึกษาคณะศึกษาศาสตร์และหัวหน้าสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ "การวิเคราะห์หลักสูตรอบรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อผลิตสื่อและเครื่องมือวัดผล"
     2) ดร.ยุวดี อยู่สบาย รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. "สื่อการเรียนการสอนของสถาบันภาษาอังกฤษ"
     3) นายวรพงษ์ น่วมอินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. "การใช้งานคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ของ สพฐ. (OBEC Content Center)"

analysis2 analysis7
analysis4 analysis5
analysis6 analysis3