ศูนย์ Boot Camp (phase 3) ศึกษาดูงาน

  • พิมพ์

suranaree1     สถาบันภาษาอังกฤษ จัดศึกษาดูงานสำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) ศูนย์ใหม่ จำนวน 4 ศูนย์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

     ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการกลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) ศูนย์ใหม่ที่จัดตั้งใน Phase 3 จำนวน 4 ศูนย์ ประกอบด้วย 1)โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี 2)โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 3)โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี 4)โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (ฺBoot Camp) ที่จัดตั้งใน Phase 2 ดำเนินงานและบริหารจัดการศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างการเยี่ยมชม คณะศึกษาดูงาน ได้ซักถามประเด็นปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานศูนย์ด้านต่างๆ รวมทั้งเยี่ยมชมสำนักงานและห้องอบรมครูด้วย

 suranaree2 suranaree7
suranaree4 suranaree3
suranaree6 suranaree5