new Banner Thai

การนิเทศ PEER Center ประจำปี 2559

title     สถาบันภาษาอังกฤษ ดำเนินการนิเทศศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Primary Education English Resource Center: PEER Center) ประจำปีงบประมาณ 2559

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้งและพัฒนาศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Primary Education English Resource Center: PEER Center) ในทุกอำเภอทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 881 ศูนย์ โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านสถานที่สื่อการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาครู นักเรียน และครูผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ศูนย์สามารถดำเนินงานตามบทบาท ภารกิจ มีความเข้มแข็งทางเครือข่ายวิชาการในการเป็นศูนย์กลางพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน ยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     ในการนี้ปีงบประมาณ 2559 สถาบันภาษาอังกฤษ ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาสภาพ จัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาโครงการ กิจกรรมและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) ในกลุ่มเป้าหมาย 12 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 46 ศูนย์ ดังนี้
     1.กลุ่มภาคเหนือ ได้แก่ สพป.ลำพูน เขต 2 และ สพป.ลำปาง เขต 3
     2.กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สพป.มหาสารคาม เขต 3 และ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
     3.กลุ่มภาคกลางและตะวันออก ได้แก่ สพป. ตราด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สพป.ระยอง เขต 2 และ สพป.อ่างทอง
     4.กลุ่มภาคใต้ ได้แก่ สพป.กระบี่ สพป.ตรัง เขต 1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 และ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 detail1  detail2
 detail3  detail4
 detail5  detail6