new Banner Thai

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน

www     สถาบันภาษาอังกฤษ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 365 คน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

     เพื่อให้ครูแกนนำโครงการ Boot Camp มีความรู้ความเข้าใจด้านการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งการสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
     ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พันเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ" พร้อมด้วย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม และคุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ วิทยากรบรรยายเรื่อง "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน"

 1  2
 aug002  aug006
 aug001  aug004