ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมครูใช้สื่อ 60 พรรษา

  • พิมพ์

60-4     สถาบันภาษาอังกฤษ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและฝึกอบรมครูในการใช้สื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 25-29 เม.ย.2559

     เพื่อให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนทั้ง 5 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกลุ่มบูรณาการ โดยมีครูผู้สอนของโรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการการเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 80 คน

60-1 60-2
60-3 Headline