new Banner Thai

การนิเทศ PEER Center ประจำปี 2558

01233

สถาบันภาษาอังกฤษ ดำเนินการนิเทศศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Primary Education English Resource Center: PEER Center) ประจำปีงบประมาณ 2558

  สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดตั้งและพัฒนาศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Primary Education English Resource Center: PEER Center) ให้มีอยู่ในอำเภอทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 881 ศูนย์ โดยจัดสรรคงบประมาณสนันสนุน ด้านสถานที่สื่อการเรียนการสอน จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน ครู และผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียน

การสอนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนฯ สามารถดำเนินงานตามบทบาท ภารกิจ มีความเข้มแข็งทางเครือข่ายวิชาการในการเป็นศูนย์กลางพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน ยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท และประสบความสำเร็จ สถาบันภาษาอังกฤษจัดทำโครงการนิเทศก์ กำกับ ติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) ประจำปีการศึกษา 2558 ในกลุ่มเป้าหมาย 2558 ในกลุ่มเป้าหมาย 17 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 61 ศูนย์ เพื่อศึกษาสภาพ จัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (PEER Center) และนำข้อมูลที่ได้จากการนิเทศก์ กำกับ ติดตามมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาโครงการและดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 28 สิงหาคม 2558 ดังนี้

1. กลุ่มภาคเหนือ ได้แก่ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 สพป.น่าน เขต 2 สพป.แพร่ เขต 1 และสพป.สุโขทัย เขต 1

2. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 สพป.ขอนแก่น เขต 3  สพป.หนองคาย เขต 1  และสพป.อุดธานี เขต 4

3. กลุ่มภาคกลางและตะวันออก ได้แก่ สพป.จันทบุรี เขต 1 สพป.เพชรบุรี เขต 2 สพป.ราชบุรี เขต 2 และสพป.สระแก้ว เขต 2

4. กลุ่มภาคใต้ ได้แก่ สพป.ชุมพร เขต 1 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สพป.ระนอง สพป.สงขลา เขต 2 และสพป.สตูล

วัตถุประสงค์ในการนิเทศก์ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานเพื่อศึกษาสภาพ จัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (PEER Center) และนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาโครงการและดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) 

 

 04  02  
 photo   photo 4
 Untitled-1  Untitled-2