การประชุมด้านการวัดและประเมินผลตาม CEFR

  • พิมพ์

300921สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ด้านการวัดผลและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ระดับภูมิภาค

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้พัฒนาทักษะด้านการวัดผล ประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษและนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะ เพื่อการสื่อสารของนักเรียนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน แบ่งเป็น 4 จุดอบรม มีผู้ร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,718 คน โดยมีเขตพื้นที่การศึกษาเจ้าภาพในแต่ละส่วนภูมิภาค ดังนี้  

จุดที่ 1 สพป.จ.นครนายก เป็นเจ้าภาพ โดยมี ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 208 คน 

จุดที่ 2 สพป.จ.สงขลา เขต 1 เป็นเจ้าภาพ โดยมี ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 192 คน  

จุดที่ 3 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นเจ้าภาพ โดยมี ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนวิชภาษาอังกฤษ จำนวน 221 คน 

จุดที่ 4 สพม.จ.อุบลราชธานี เขต 29 เป็นเจ้าภาพ โดยมี ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 238 คน 

 

  300896  300911
  300887  300913
  300910  300932