การพัฒนาปรับแก้สื่อ EBE ระดับ ป.1-6

  • พิมพ์

0125

สถาบันภาษาอังกฤษ จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับแก้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 2558 

โดยมีผู้ร่วมประชุม คือ ครู ศึกษานิเทศก์และผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาและปรับสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยรูปแบบ Eilingual Bilingual Education (EBE) จำนวน 35 คน เพื่อเตรียมแผนการพัฒนาหลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลปะเป็นภาษาอังกฤษ และชุดฝึกอบรมครูผู้สอนด้านกลวิธีการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งสถาบันภาษาอังกฤษได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนนำร่องที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว จำนวน 1,478 โรงเรียนจากทั่วประเทศ

   

 11144073 895516970521912 269201931068654152 o  14535
 0113  14534
 21  25