การพัฒนาครูโครงการสอนรูปแบบ EBE ภูมิภาค

  • พิมพ์

01DSC00355

สถาบันภาษาอังกฤษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับภูมิภาค 15 จุด ระหว่าง เดือนมี.ค.-พ.ค. 2558 

มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 2,914 คน โดยแบ่งเนื้อหาในการอบรมออกเป็น 4 หัวข้อ คือ Inquiry in Science Class, Classroom Activities, Phonics & Classroom Language และแนะนำสื่อ EBE และสาธิตการสอน มีผู้เข้าอบรมแบ่งออกเป็น 3 รุ่น คือ

รุ่นที่1 (ป.3 และ ป.6) สำหรับโรงเรียนเข้าร่วมโครงการปี 2556 เขตพื้นที่ละ 2 โรง รวมเป็น 380 โรง โรงเรียนละ 2 คน รวม 762 คน โดยมีเขตพื้นที่การศึกษาเจ้าภาพ คือ สพป.สงขลา เขต1 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 สพป.อุบลราชธานี เขต 4                    และสพป.ขอมแก่น เขต 2

รุ่นที่ 2 (ป.2 และ ป.5) สำหรับโรงเรียนเข้าร่วมโครงการปี 2557 เขตพื้นที่ละ 3 โรง รวมเป็น 549 โรง โรงเรียนละ 2 คน รวม 1,098 คน โดยมีเขตพื้นที่การศึกษาเจ้าภาพ คือ สพป.เพชรบุรี เขต 2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 สพป.แพร่ เขต 1 สพป.ขอนแก่น เขต 1                    และสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

รุ่นที่ 3 (ป.1 และ ป.4) สำหรับโรงเรียนเข้าร่วมโครงการปี 2558 เขตพื้นที่ละ 3 โรง รวมเป็น 549 โรง โรงเรียนละ 2 คน รวม 1,098 คน โดยมีเขตพื้นที่การศึกษาเจ้าภาพ คือ สพป.ระยอง เขต 1 สพป.พัทลุง เขต 1 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และนครราชสีมา เขต 4

 

 0100390  01DSC00036
 056  0101314
 01SC00063  01410