ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มนักเรียน ระดับป. 4-5

  • พิมพ์

8382

สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา จำนวน 183 เขต จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ระหว่างเดือนมี.ค. - พ.ค. 2558 

สถาบันภาษาอังกฤษ มอบหมายให้สำนักเขตพื้นที่ประถมศึกษา จำนวน 183 เขต โดยจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2558 ช่วงปิดภาคฤดูร้อน มีนักเรียนเข้าร่ามค่ายจำนวน 10,980 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นหลัก ผ่านกิจกรรมภาษาอังกฤษที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน และให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าค่าย  ผลการประเมินพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่จัดและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

 8235  8238
 8271  8301
 8360  8286