new Banner Thai

ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

11053204n

สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา จำนวน 183 เขต จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างเดือนมี.ค. - พ.ค. 2558 

สถาบันภาษาอังกฤษ มอบหมายให้สำนักเขตพื้นที่ประถมศึกษา จำนวน 183 เขต โดยจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2558 ช่วงปิดภาคฤดูร้อน มีนักเรียนเข้าร่ามค่ายจำนวน 12,810 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นหลัก ผ่านกิจกรรมภาษาอังกฤษที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน และให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าค่าย  ผลการประเมินพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่จัด และมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

 65560  DSC 1174
 DSC 1192  1101094
 DSC 1254  DSC 1198