บุคลากร

  • พิมพ์
weerasak
นายวีรศักดิ์ สมัครสมาน    
ผู้อำนวยการ
puttaraksa1 Suchada a sopha surasak
    น.ส.พุทธรักษา เรืองอาจ   
 (ช่วยราชการสพป.อุบลฯ เขต 3) 
   น.ส.สุชาดา กังวาลยศศักดิ์       น.ส.โสภา สกุลสันติธรรม          นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์       
Suwanna a rapeeporn   Usana a Noppawan 
    น.ส.สุวรรณณา พวงลัดดา   
 (ช่วยราชการสพม.เขต 5)
น.ส.รพีพร แตงสุวรรณ  น.ส.อุศณา ลาภประเสริฐพร
(ลาศึกษาต่อ)
นางนพวรรณ ชัยณรงค์
(ช่วยราชการ รร.โสตฯนนทบุรี) 
kamolwan sathiya
น.ส.กมลวรรณ กระชวยชื่น


น.ส.สาธิยา มิ่งนิ่ม