logo banner th

บุคลากร

ratana
นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน    
ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ
puttaraksa1 Suchada a weesasak Surasak a
น.ส.พุทธรักษา เรืองอาจ
     งานอำนวยการและวิทยบริการ        
    น.ส.สุชาดา กังวานยศศักดิ์  
งานวิจัยและพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นายวีรศักดิ์ สมัครสมาน
งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน
นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
งานพัฒนาเครือข่ายและสถานศึกษาต้นแบบ
Suwanna a Daruwan a TIRADET sopa 
 น.ส.สุวรรณณา พวงลัดดา น.ส.ดารุวรรณ ศรีแก้ว  นายถิรเดช นุสิทธิภาพ น.ส.โสภา สกุลสันติธรรม
 rapeeporn Noppawan
น.ส.รพีพร แตงสุวรรณ นางนพวรรณ ชัยณรงค์
 
 Usana a
       น.ส.อุศณา ลาภประเสริฐพร
(ลาศึกษาต่อ)