เป้าประสงค์และภารกิจ

 • พิมพ์

เป้าประสงค์

 1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษ
 2. มีรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนและช่องทางการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการใช้ภาษาอังกฤษ
 3. มีสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ทันสมัย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิคส์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่นักเรียน ครูและผู้เกี่ยวข้องสามารถศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกทักษะทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิผล
 4. มีสถานศึกษาต้นแบบและครูแกนนำที่สามารถถ่ายทอด เผยแพร่องค์ความรู้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ประสบความสำเร็จแก่สถานศึกษา หน่วยงานและบุคลากรอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เป็นศูนย์กลาง เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สร้างเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นศูนย์วิทยบริการแหล่งการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษในลักษณะ On-line ให้บริการด้านสื่อการเรียนรู้ หลักสูตรฝึกอบรม ชุดฝึกทักษะทางภาษาแผนการจัดการเรียน

 

ภารกิจงาน

     ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เป็นการภายใน) เพื่อให้มีการบริหารจัดการภารกิจที่เกี่ยวกับ การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนากิจกรรมนักเรียนและการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จึงออกประกาศ แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามข้อ 3 คือสถาบันภาษาอังกฤษ (เป็นการภายใน) โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 3. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ได้มาตรฐานหลักสูตร
 4. ส่งเสริมและพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถตามมาตรฐานครูภาษาอังกฤษ
 5. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนานักเรียน สื่อ และการจัดการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มีแประสิทธิภาพ
 6. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ การสอนภาษาอังกฤษ ประสานการดำเนินงานกับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานทั้งของรัฐและของเอกชนภายในและต่างประเทศ
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย