วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  • พิมพ์

วิสัยทัศน์

     "สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีทักษะและสมรรถนะในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ การปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ"

 

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ และการใช้ภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ การปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อของนักเรียนและเยาวชนไทย
  2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐาน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานหลักสูตร
  3. ส่งเสริมและพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถตามมาตรฐานครูภาษาอังกฤษ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายและมาตรฐานหลักสูตร
  4. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท ความต้องการ ความจำเป็นของพื้นที่และประเทศ
  5. ประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานของบุคลากรเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทุกระดับ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  6. เผยแพร่ ให้บริการการศึกษาด้านองค์ความรู้ สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะและการประเมินความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองความต้องการการสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง