ทุนศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปีการศึกษา 2562

  • พิมพ์

seameo62

สถาบันภาษาจุฬาฯ จะจัดสอบคัดเลือกผู้รับทุนไปศึกษาและฝึกอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ เรลค์ ประเทศสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้
     1. 
Course 111: Advanced Specialist Certificate (I) in Teaching Listening and Speaking (8 January- 25 January 2019)
     2. 
Course 112: Advanced Specialist Certificate (I) in Teaching Reading and Writing (12 February- 1 March 2019)
     3. Course 422: Specialist Certificate in Teaching English as an International Language (19 February- 8 March 2019)
     4. Course MA TESOL: Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages (22 February 2019 - 21 February 2020)
     5. Course 113: Advanced Specialist Certificate (I) in Language Assessment (9 April- 26 April 2019)
     6. Course 103: Blended Postgraduate Diploma in Applied Linguistics (1 July- 13 December 2019)
     7. Course 419: Sepcial Certificate in the Professional Development of Teacher Leaders/ Supervisors (CLIL) (15 October- 1 November 2019)

      ข้าราชการครูในสังกัดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. โทรศัพท์ 02-2885836