logo banner th

ทุนศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปีการศึกษา 2562


IMAGE

สถาบันภาษาจุฬาฯ จะจัดสอบคัดเลือกผู้รับทุนไปศึกษาและฝึกอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ เรลค์ ประเทศสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้     1. Course 111: Advanced Specialist Certificate (I) in Teaching Listening and Speaking (8 January- 25 January...
Read More...

สภษ.มอบวัสดุอุปกรณ์ให้โรงเรียนบ้านหนองยาว


IMAGE

          สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มอบวัสดุสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านหนองยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดย...
Read More...

ขอแสดงความยินดีกับรองเลขาธิการสภาการศึกษา


IMAGE

          สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์  ในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา
Read More...

ขอเชิญบุคลากรสพฐ. (ส่วนกลาง) กรอกแบบสำรวจแนวทางพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ


IMAGE

  ตามที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้เคยขอความอนุเคราะห์ทุกสำนักในส่วนกลาง สังกัด...
Read More...

เชิญร่วมโครงการ "Excellence in English Program Management (ครั้งที่ 3)"


IMAGE

  บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (ส.อ.ส.)ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารโครงการ “Excellence in English Program Management (EX-EPM) #3” ภายใต้แนวคิด “English Program...
Read More...
 

โครงการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน English Program

cover1

     สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยกลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP) เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 
     ในการนี้ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) เพื่อให้โรงเรียนในโครงการนี้ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน โดยมี หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณรงค์ แผ้วพลสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.พะโยม ชินวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้บริหารสพฐ. ผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Project Manager) และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมกว่า 900 คน
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยโครงการพิเศษด้านการจัดกเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ได้แก่ การขยายห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) และการพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
     สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน และมาตรฐานของโรงเรียนในโครงการ เพื่อยกระดับมาตฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า การยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในครั้งนี้ ได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วน เพื่อร่วมกันหรือแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน พร้อมมีการเสวนาจากผู้เกี่ยวข้องและศิษย์เก่าในโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการอีกด้วย

     "การเรียนการสอนในโครงการ English Program จำเป็นต้องฝึกให้นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออก เพราะปัญหาคือเด็กไทยจำนวนมากยังไม่กล้าตอบหรือสนทนา โดยจะต้องมีการทบทวนวิธีสอน หรือจัดครูที่ได้มาตรฐาน หรือนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยสอน และพร้อมจะให้การสนับสนุนการยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่องการบริหารจัดการให้มีการขยายโรงเรียนให้เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) มากยิ่งขึ้น ส่วนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป"

 content6  content2  
 content5   content4
 content1  content3

ปฏิทินกิจกรรม

March 2019
S M T W T F S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

กิจกรรมสำคัญ

No events

จำนวนผู้เยี่ยมชม

4405842
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2276
8044
10320
4341604
176808
194821
4405842

Your IP: 54.226.175.101
Server Time: 2019-03-25 06:45:34