การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นตามข้อเน้นย้ำของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

  • Print

     ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน และประชาสัมพันธ์ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Echo English เพื่อฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นั้น
     ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต แจ้งเน้นย้ำข้าราชการในสังกัดดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Echo English และจัดส่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียนฉบับปรับปรุง ไปยังโรงเรียนในสังกัด พร้อมให้ศึกษานิเทศก์กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว มายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Attachments:
Download this file (School Vocabulary list.doc)School Vocabulary list.doc[ ]366 Kb65737 Downloads
Download this file (School Vocabulary.pdf)School Vocabulary.pdf[ ]508 Kb1601 Downloads
Download this file (หนังสือนำ.pdf)หนังสือนำ.pdf[ ]35 Kb1366 Downloads