การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

  • Print

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ ค่าจ้างครูชาวไทย ค่าสอนเกินภาระงานสอนและค่าสอนพิเศษของสถานศึกษาด้วยเงินรายได้สถานศึกษา สำหรับการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล