แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559

  • Print

     แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 สถาบันภาษาอังกฤษ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศก์และเขตพื้นที่การศึกษา ในการฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งเตรียมความพร้อมนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน